Strefa Ruchu – wprowadzenie

Ze strefy ruchu wyłączone będę tylko drogi wewnętrzne, znajdujące się między segmentami ul. Nowoursynowskiej 105 – 103; 101- 99; 97- 95. Na drogach wewnętrznych ogólne przepisy nie obowiązują.

Poza drogami wewnętrznymi (tylko dla mieszkańców segmentów) parkowanie samochodów jest dozwolone na wyznaczonych miejscach parkingowych (wykupionych lub wynajmowanych przez mieszkańców), na podjazdach do garaży w MDM, na chodnikach przed segmentami 109 – 109 D; 89 – 89 J; 87 – 87 G; 85 – 85 G;

Goście mogą parkować na wydzielonych dla nich miejscach parkingowych – na „Serku” za portiernią od ul. Przy Bażantarni, vis-a-vis budynku Rosoła 32 oraz – za zgodą mieszkańców – na ich miejscach parkingowych, podjazdach do garaży w MDM i wydzielonych chodnikach – o ile są wolne. W przypadku braku miejsc pozostałe samochody tych użytkowników, którzy chcą wjechać na osiedle, muszą parkować poza jego obrębem.

Wprowadzenie strefy ruchu wiąże się z przewidzianymi prawem konsekwencjami. Za naruszenie przepisów drogowych policja/straż miejska będzie karać użytkowników dróg mandatami w wysokości takiej samej jak na drogach publicznych. Policja/straż miejska może przybyć na wezwanie Biura Spółdzielni, na wezwanie mieszkańców lub z własnej inicjatywy. Prosimy zatem o zastosowanie się do obowiązujących przepisów oraz o poinformowanie klientów lub osób odwiedzających, by również się do nich stosowały.

Na Osiedlu „Dębina” mamy ogółem (garaże + miejsca parkingowe + miejsca wydzielone) około 600 stanowisk parkingowych na 283 lokale mieszkalne i użytkowe; daje to przeciętnie 2,1 samochodu na 1 lokal.

Pewne opóźnienie we wprowadzeniu strefy ruchu (początkowo zapowiadaliśmy ją na listopad 2012 r.) związane było z koniecznością wymiany znaków drogowych i dostosowania ich do aktualnie obowiązujących przepisów.

Wprowadzenie strefy ruchu jest możliwe już w chwili obecnej. Ostateczny termin został jednak ustalony na dzień 7 stycznia 2013 r. między innymi z uwagi na okres świąteczny. Trzy tygodnie do czasu wprowadzenia nowych zasad powinny zostać wykorzystane na zaznajomienie się ze znakami oraz dostosowanie miejsc parkowania do tych zasad. Po 7 stycznia 2013 r. mieszkańcy będą musieli liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami naruszenia przepisów.

Wychodząc z założenia, że po wprowadzeniu strefy ruchu może wystąpić brak miejsc parkingowych, Spółdzielnia proponowała wybudowanie lub aranżację dodatkowego parkingu oraz pytała o zamiary dot. jego wykorzystania. Zainteresowanie wykupem miejsc było jednak nikłe i – w związku z tym – wstrzymano jego przygotowanie. Decyzja o ewentualnej aranżacji i lokalizacji parkingu uzależniona będzie od liczby chętnych do korzystania z niego.

Mamy nadzieję, że wprowadzenie strefy ruchu uporządkuje problem parkowania na Osiedlu.

Andrzej Żor
Prezes Zarządu