Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni na okres trzech lat. Kadencja Rady kończy się z chwilą wyboru przez Walne Zgromadzenie jej nowych członków w trzecim roku kalendarzowym licząc od daty wyboru.

Do zakresu działania Rady należy:

 1. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości,
 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 4. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 5. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 6. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 7. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach, do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 9. uchwalanie regulaminu porządku domowego,
 10. uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali i regulaminu rozliczania gospodarki cieplnej,
 11. uchwalanie regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni,
 12. uchwalanie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami,
 13. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków w przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy,
 15. (uchylony),
 16. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Statucie.
 17. wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe, o ile podlega ono takiemu badaniu w trybie przepisów ustawy o rachunkowości,
 18. zawieszanie członka Rady Nadzorczej w przypadku naruszenia przez niego zakazu konkurencji.

Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. Rada składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

Regulamin Rady Nadzorczej SM “Dębina”

Wybierz:

Skład Rady Nadzorczej

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej

Uchwały Rady Nadzorczej