Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie członków jest najwyższym organem Spółdzielni.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych, podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 3. podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną Spółdzielni,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 38 §1 ustawy Prawo spółdzielcze oraz niniejszego postanowienia Statutu nie stosuje się do ustanawiania prawa odrębnej własności i przeniesienia własności lokali, domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej lub miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,
 6. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się lub podziału Spółdzielni, a także w sprawie likwidacji Spółdzielni,
 8. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym – odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
 9. uchwalanie zmian Statutu,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 11. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 12. wybór i odwoływanie członków Rady,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
Wybierz:

Materiały

Protokoły z posiedzeń Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia