Zarząd

Zarząd składa się z 2 członków Zarządu, w tym Prezesa, wybranych przez Radę.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie – dla innych organów Spółdzielni, a w szczególności:

  1. podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,
  2. sporządzanie projektów kierunków rozwoju działalności Spółdzielni oraz wieloletnich i rocznych planów działalności gospodarczej,
  3. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalanych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
  4. zabezpieczanie majątku Spółdzielni,
  5. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich Radzie i Walnemu Zgromadzeniu,
  6. zawieranie umów, porozumień,
  7. udzielanie pełnomocnictw.

Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie i Walnemu Zgromadzeniu.

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd swoje funkcje wykonuje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

Regulamin Zarządu SM “Dębina”

Wybierz:

Skład Zarządu

Protokoły z posiedzeń Zarządu

Uchwały Zarządu